Równowaga w układzie żelazo-węgiel cz. II

Maksymalna zawartość węgla w stopie z Y”ferrytem (w austenicie), wynosząca w temperaturze eutektycznej 1,7%, maleje ze spadkiem temperatury wzdłuż krzywej HL. Podczas oziębiania austenitu o dużej zawartości węgla wydziela on, więc część węgla pod postacią cementytu, Z drugiej strony obecność węgla w auste- recie (y-ferrycie) obniża temperaturę jego przem any w a-ferryt, który może tworzyć kryształy mieszane tylko z bardzo nieznaczną zawartością węgla. Zależność temperatury przemiany y-a od zawartości węgla przedstawia krzywa CL. Punkt L (0,26% C, 728°C), w którym przecinają się krzywe HL i CL, przedstawia warunki współistnienia austenitu z a-ferrytem i cementytem. Aust:nit o zawartości 0,860/0 C, oziębiony poniżej 728°C, zamienia się na drobno krystaliczną mieszaninę (weutektoid’') a-ferrytu i cementytu, zwaną perlitem. W stopach uboższych w węgiel po oziębieniu wystąpi ponadto «-ferryt, w bogatszych — cementyt.

Cementyt jest związkiem nietrwałym w nzszych temperaturach. Jeżeli więc slopy, zawierające ponad 4,2% C, oziębiać bardzo powoli, zamiast cementytu wydzieli się z nich jako faza trwała grafit. Warunki współistnienia grafitu z ciekłym stopem, a także z austenitem i «-ferrytem, zaznaczone są na wykresie liniami przerywanymi (punkty E‘, H' i L). Jak widać z wykresu, położenie tych punktów tylko niewiele różni się od odpowiednich punktów dla cementytu jako fazy stałej.

Leave a Reply