Technet, Tc

Istnienie w przyrodzie pierwiastka o 1, at. 43 dotychczas nie zostało stwierdzone. Rzekome odkrycie go w 1925 r. wraz z renem {1. at. 75) na podstawie widma wysyłanych przez nie promieni X (mazur Ma, por. § 403) nie zostało potwierdzone przez badania późniejsze.

Na drodze przemian jądrowych pierwiastek 43 został otrzymany przez Perriera i Segrew 1937 r. Jako pierwszy nowy pierwiastek sztucznie wytworzony został on nazwany technetem (symbol Tc). Technet tworzy się z molibdenu przez bombardowanie protonami lub deuteronami (I lub II), a także przez działanie helionów na niob (III):

– 42Mo{p,łi)43Tc, (I)

– 42Mo(d,n)43Tc, (II)

– 41Nb(a,w)43Tc. (III)

Technet ulega przemianie (1 i przechodzi przy tym w ruten. Spośród siedmiu otrzymanych przez Perriera i Segrś izotopów technetu najtrwalszy miał okres półtrwania około 90 dni. Później otrzymano w przemianie P z nietrwałego izotopu Mo” izotop technetu Tc” o okresie półtrwania około 47 000 lat. Pozwoliło to na nieco dokładniejsze zbadanie własności tego pierwiastka. Stwierdzono przy tym, że technet pod wzglądem chemicznym jest znacznie bardziej zbliżony do renu niż do manganu: daje sią łatwo utlenić, jego siedmiotlenek (tt. = 118,4°C, tw. = 310,6°C), jest łatwo lotny. Otrzymano też niektóre związki wywodzące sią od niższych stopni utlenienia technetu, jak te- tragonalny Tc02 barwy brunatnoczarnej, krwistoczerwony TcCl oraz kompleksowe sole Tc111 i TcTI. Siarkowodór strąca technet w postaci siarczku nawet z roztworów silnie kwaśnych.

Leave a Reply