Tlenki molibdenu i kwasy molibdenowe

Molibden tworzy cztery tlenki: M02O3, M0O2, Mo2Or, i MoO1. Najtrwalszy jest trójtlenek, powstający przez prażenie na powietrzu molibdenu lub takich jego związków, które po rozkładzie dają tylko lotne uboczne składniki. Jest to biały proszek krystaliczny (układ rombowy) o gęstości 4,5 g/cm3, topniejący w ?95°C, lecz subłimujący dość znacznie już powyżej 600°C. Jest praktycznie nierozpuszczalny w wodzie, z którą tworzy jedynie roztwory koloidowe. Z kwasów rozpuszczają go tylko kwas fluorowodorowy i stężony kwas siarkowy. Łatwo natomiast rozpuszcza się w zasadach, tworząc sole kwasu molibdenowego, zwane molibdenianami. Trójtlenek molibdenu, podobnie do trójtlenku chromu, ma więc charakter bezwodnika kwasowego. Prócz prostych molibdenia- nów o wzorze ogólnym M2M0O4 znane są wielomoiibdeniany, w których na 1 g-cz. tlenku zasadowego przypada więcej niż 1 g-cz. bezwodnika.

Według badań Jandera i Jahra w roztworach zasadowych i obojętnych (pH> 6,5) trwałe są aniony MoO-. Pod wpływem zakwaszenia roztworu przechodzą one w aniony trójmolibdenianowe (V). W roztworach bardziej kwaśnych powstają aniony sześeio- (VI), dwunasto- (VII) i wreszcie dwudziestoczteromolibdenia- nowe (VIII): – 3 M o Of , 2H- = >[o3 Ofr + Hs 0 żMogOb + 2IP- (MoaOai)– + H0 2Mo„Ojll + 2II+MM0UO4,)10 H2G, +HH’% (MO34 0 78)«- + 4H20

Z roztworów silnie kwaśnych wytrąca się kwas molibdenowy. Zależnie od warunków strącania powstać mogą dwie jego odmiany: żółty kwas a-molibdenowy, (H2Mo04 H20).v, i biały kwas -molibdenowy, (HJMOOJ, Obie odmiany są nieco rozpuszczalne w wodzie. Podczas ogrzewania (nawet w zetknięciu z wodą) przechodzą one w trójtlenek molibdenu.

Leave a Reply