Trójtlenek uranu. Uraniany i sole uranylowe

Znane są trzy tlenki uranu, których skład przedstawiają wzory UO3, UsOfc i U02. Skład ten ulega pewnym wahaniom wskutek występowania defektów w sieci przestrzennej. Trójtlenek uranu, UO:ł powstaje podczas łagodnego prażenia azotanu uranylowego lub uranianu amonowego: (NH4)aU,07 = 2NH3 + HaO +2 UOa.

Tworzy substancję krystaliczną układu heksagonalnego, barwy żółtej do pomarańczowoczerwonej, o gęstości 4,66 g/cm3. Ogrzany do ok. 450°C traci część tlenu i przechodzi w tlenek U3O8.

W wodzie U03 nie rozpuszcza się, lecz po dłuższym gotowaniu ulega uwodnieniu i przechodzi w związek o wzorze U02(0H)2 lub H2UO4 — substancję żółtą mającą charakter amfoteryczny i dlatego zwaną wodorotlenkiem uranylu lub też kwasem uranowym. W tym drugim charakterze związek ten z zasadami tworzy sole, zwane uranianami. Najprostsze z nich wywodzą się jednak nie od kwasu jednouranowego, lecz mają skład wyrażony wzorem M2U207, są więc właściwie dwuuranianami. Znane są również wielouraniany o wzorze ogólnym Na2Un03n+i (n = = 3—6, a być może i więcej). Mają one barwę żółtą. Wszystkie są w wodzie nierozpuszczalne. Dwuuranian sodowy, Na2U207 6H20 używany jest do barwienia szkła na kolor żółty z zieloną fluorescencją.

Trójtlenek uranu i wodorotlenek uranylowy łatwo rozpuszczają się w kwasach tworząc sole, w których w charakterze kationu występuje dwuwartościowa grupa UO|+ (sole uranylowe). Sole te mają barwę żółtą z zielonkawą fluorescencją. Większość z nich łatwo rozpuszcza się w wodzie, a z roztworu po podparowaniu wydziela się w postaci hydratów. Do najczęściej spotykanych soli uranylowych należą: azotan

U02(N03)2 ' 6H2O i octan UOfCHsCOO) 2H20. Ten drugi rozpuszcza się nieco trudniej i tworzy z octanem sodowym i magnezowym lub cynkowym jeszcze trudniej rozpuszczalny octan potrójny, NaMg[U02(CH3COO)3]3 9H20. Reakcja ta jest stosowana do wykrywania w roztworze jonów sodowych (reakcja B 1 a n c h e t i e r a, § 311). Z innych rozpuszczalnych soli uranylowych na wzmiankę zasługują chlorek, UOCB -3H20 i siarczan. UCbSO/, 3HoO. Pierwszy z nich z chórkami litowców tworzy sole zespolone o wzorze MyUCbCl].

Leave a Reply