Związki fluorowcowe. Siarczki

Przez bezpośrednie działanie fluorem na molibden R u f f otrzymał sześciofluorek molibdenu, MoFg, substancję stałą, bezbarwną, topiącą się w 17°C i wrzącą w 35°C. Można go też otrzymać podobnie jak inne wyższe fluorki metali grup VI i V, w reakcji CIF3, BrF3 lub JF5 z odpowiednim tlenkiem. Pod wpływem wody ulega hy drolizie, tworząc tlenofluorki, M0OF4 i Mo02F2. Ten ostatni z fluorkami litowców tworzy sole zespolone o wzorze ogólnym MMoCbF.].

Podczas działania fluorem na karbonylek molibdenu powstają niższe fluorki: M0F5 (żółty, tt. 64°C) i MoF4 (jasnozielony). Pod wpływem wody ulegają one również hydrolizie. Trójfluorek, M0F3, powstaje przez redukcję pięciofluorku metalicznym molibdenem: – 3 MoF6 -1- 2 Mo = 5 MoF3. 1

Tworzy kryształy układu romboedrycznego. Najwyższy z chlorków, pięciochlorek molibdenu, M0CI5, wywodzi się od pięciowartościowego molibdenu. Powstaje przez działanie gazowym chlorem na rozżarzony metal i po oziębieniu przedstawia krystaliczną masę barwy czarnozielonej o temperaturze topnienia 194cC i temperaturze wrzenia 268°C. Podobnie jak sześciofluorek, z wodą hydrolizuje, przechodząc w tlenochlorek, M0OCI3, który z chlorkami litowców tworzy sole zespolone, M[MoOClr.],

Czterochlorek, M0CI4, otrzymywany przez działanie w 250°C na dwutlenek molibdenu chlorem w roztworze CCI4, jest ciemnobrunatnym proszkiem. Ogrzany w zatopionej rurze bez dostępu powietrza, dysproporcjonuje się na MOC15 i M0CI3.

Trójchlorek, M0CI3, powstaje też przez redukcję pięciochlorku wodorem lub molibdenem. Jest to substancja stała, barwy ciemnoczerwonej, nierozpuszczalna ani w wodzie, ani w kwasach. Przez redukcję na katodzie rtęciowej roztworu kwasu molibdenowego w stężonym HC1 otrzymuje się roztwory barwy ciemnoczerwonej, zawierające molibden trójwartościowy w postaci zespolonych anionów chloro- molibdenowych, których skład zależnie od warunków elektrolizy, wyraża się wzorami [MoCle]3- lub [MO(H20)C15]2. Odpowiednie sole były też otrzymane w stanie stałym,

Leave a Reply