Wytwarzanie żelaza technicznego. Proces wielkopiecowy cz. II

Przed wprowadzeniem do wielkiego pieca ruda zostaje pokruszona na kawały wielkości pięści. Następnie poddaje się ją prażeniu celem odwodnienia oraz (w przypadku rud, zawierających węglan żelazawy) przekształcenia w tlenek. Zwiększa się przy tym porowatość rudy. Przeciwnie, rudy o konsystencji ziemistej podlegają brykietowaniu. Bezpośrednio pod wylotem ruda zostaje ogrzana przez gazy, opuszczające piec o temperaturze około 200°C. Zabierają one też rudzie resztę wody.

Procesy chemiczne zachodzące w wielkim piecu dadzą się pokrótce przedstawić jak następuje. Dwutlenek węgla powstający w dolnej części pieca przez spalanie koksu wobec nadmiaru powietrza (z dysz), unosząc się ku górze, styka się z dalszymi warstwami rozżarzonego koksu i ulega przy tym redukcji do CO w myśl reakcji Boudouarda (§ 225, reakcja II). Tlenek węgla redukuje następnie tlenek żelazowy zgodnie z równaniem: Fe203 + 3CO2Fe + 3COa + 5,7 kcal. (I)

Jest to reakcja odwracalna. Zgodnie z zasadą Le Chateliera, równowaga wyrażona równaniem (I) zostaje ze wzrostem temperatury przesunięta z prawa na lewo. Redukcja tlenku odbywa się więc raczej w temperaturach niższych, począwszy od około 400°C, jeszcze w górnej połowie szybu. Pośrednio mogą tu powstawać niższe tlenki żelaza Fe3C>4 i FeO: – 3Fe203 + CO = 2Fe304 -f C02 + 8,4 kcal. (II)

Fe203 + CO = 2FeO + COa — 2,5 kcal, (III) które w dalszym ciągu ulegają redukcji na metal. Powstające żelazo wydziela się w postaci gąbczastej, porowatej masy, gdyż temperatura w tej części pieca leży znacznie poniżej temperatury topnienia żelaza.

Leave a Reply