Związki fluorowcowe. Siarczki cz. II

Trójbromek, MoBr3, powstający z pierwiastków w reakcji bezpośredniej na gorąco, tworzy ciemnozielone kryształy ulegające utlenieniu w 450°C. Trójjodek, M0J3, otrzymuje się w podobny sposób.

Dwuchlorek, MoCl2, powstający obok czterochlorku przez rozkład M0CI3 podczas ogrzewania w atmosferze C02, jest jasnożółtym proszkiem, nierozpuszczalnym w wodzie, rozpuszczającym się natomiast w alkoholu lub eterze. W rozpuszczalnikach tych wykazuje ciężar cząsteczkowy potrojony. Jest prawdopodobnie związkiem zespolonym i wzór jego powinno się formułować jako (MO3C14)C12. Znany jest również analogiczny bromek, MosBrg, tworzący nielotną substancję barwy pomarańczowej. | |'

Ze związków zespolonych molibdenu na uwagę zasługuje kwas cyjanomolibdenowy, HJMofCNJg] i jego sole, cyjanomolibde- niany, np. K4[Mo(CN)g] 2H20, wywodzące się od melibdenu czterowar- tościowego. Ciekawe są one z tego względu, że molibden wykazuje w nich rzadko spotykaną u pierwiastków liczbę koordynacji 8, Badaniem ich zajmował się m. in. W. J a k ó b.

Siarczki. Znane są dwa siarczki molibdenu, MoS2 i M0S3. Pierwszy z nich, będący głównym związkiem naturalnym molibdenu, występuje zwykle w postaci miękkich, szarych, mażących blaszek, bardzo przypominających grafit. Trójsiarczek powstaje podczas przepuszczania siarkowodoru przez zakwaszony roztwór kwasu molibdenowego jako ciemnobrunatny osad, nierozpuszczalny w kwasach, łatwo rozpuszczający się w siarczku amonowym i siarczkach litowców. Powstają przy tym tiomolibdeniany, np. (NH/J-jMoS/,, barwy ciemnoczerwonej. Roztwory tych soli można też otrzymać wprost, wprowadzając gazowy H2S do obojętnego roztworu molibdenianu. Po zakwaszeniu takiego roztworu tiomolibdeniany ulegają rozkładowi z wydzieleniem HoS i MoS3, który w ten sposób może być otrzymany w stanie czystym: (NH4),MOS4 + 2HC1 = 2NH..01 + + MoS3.

Leave a Reply