Związki kadmu – ciąg dalszy

Struktura stałego CdJ2 przedstawia typową sieć warstwicową. Atomy kadmu tworzą płaskie sieci heksagonalne. Po obu stronach każdej takiej warstwy położone są takież warstwy obsadzone atomami jodu w ten sposób, że atomy jodu znajdują się naprzeciw luk pomiędzy trzema atomami kadmu (rys. 154).

Z halogenkami innych metali sole kadmowe tworzą związki zespolone najczęściej o wzorze M[CdXrj], lecz także MtCdK-,] i M4CdX,J.

Również cyjanek kadmowy, powstający jako biały, nierozpuszczalny osad po dodaniu cyjanku potasowego do roztworu soli kadmowej, tworzy z nadmiarem odczynnika rozpuszczalny cyjanokadmian: – 0<1(0X)2 + 2CN = [Od(CN) 4]2“.

Zespolony anion cyjanokadmowy jest znacznie trwalszy zarówno od anionu cyjanocynkowego, jak i jodokadmowego. Jednakże pod wpływem siarkowodoru strąca się z roztworu cyjanokadmianu osad siarczku kadmowego, co dowodzi, że jon cyjanokadmowy dysocjuje częściowo według równania: [Cd(CN)4]- — Cd+ + 4CK” .

Reakcja ta jest ważna ze względów analitycznych, pozwala bowiem strącić siarczek kadmowy z roztworu, zawierającego związki miedzi, które w obecności cyjanku nie tworzą siarczku (§ 327),

Siarczek kadmowy, CdS, strąca się podczas wprowadzania gazowego siarkowodoru do obojętnych lub niezbyt silnie kwaśnych roztworów soli kadmowych jako żółty osad nierozpuszczalny w wodzie ani w rozcieńczonych roztworach mocnych kwasów. Łatwo natomiast rozpuszcza go 2n kwas azotowy, na ciepło. Zależnie od warunków strącania (temperatura, stężenie soli kadmowej, pH roztworu), siarczek kadmowy przybierać może zabarwienie od cytrynowożóltego aż prawie do pomarańczowego. Wytworzony w ściśle określonych warunkach CdS tworzy cenną i trwałą farbę malarską, znaną pod nazwą żółcieni kadmowej. Przez ogrzewanie tlenku kadmowego z siarką otrzymuje się siarczek kadmowy w postaci kryształów o gęstości 4,8 g/’cm3.

Z innych soli kadmowych na uwagę zasługuje siarczan kadmowy, w zwykłej temperaturze krystalizujący z roztworu jako hydrat o skła- dzie 3CdSO/ 8H1O. Prócz tego znane są także siedmiohydrat i jedno- hydrat. Z siarczanami Cu-n , Co+, Fe- i Mn- może CdSO< tworzyć kryształy mieszane, zawierające różne ilości wody krystalizacyjnej. Znane są również sole podwójne z siarczanami litowców o wzorze M2SO/, CdSO/, 6H20, a także o bardziej złożonym składzie. Nasycony roztwór siarczanu kadmowego jest stosowany jako elektrolit w normalnym ogniwie Westona. Inne sole kadmu są pod wzglądem własności podobne do soli cynku.

Leave a Reply