Chlorek platynowy

Niższe chlorki mogą więc być otrzymane przez termiczny rozkład wyższych. Chlorek platyna wy, PtCl2, jest szarozielonym proszkiem krystalicznym układu rombowego, nierozpuszczalnym w wodzie. Z kwasem solnym tworzy zespolony kwas chloroplatynawy, HfPtCU], Spośród soli tego kwasu najbardziej znany jest chloroplatynin potasowy, K2[PtCI4], tworzący czerwone kryształy rozpuszczalne w wodzie. Badanie tych kryształów promieniami X wykazało, że 4 atomy chloru koordynacyjnie związane z centralnym atomem platyny leżą wraz z nim w jednej płaszczyźnie, tworząc dokoła niego prawidłowy kwadrat.

Chlorek platynowy, (czterochlorek platyny), PtCI/,, otrzymuje się najwygodniej przez ogrzewanie kwasu chłoroplatynowego w strumieniu chloru do 300°C. Tworzy czerwonobrunatne kryształy układu regularnego. Sieć przestrzenna zbudowana jest z cząsteczek o kształcie tetraedrów z atomami Cl na narożach w odległości 2,26 A od centralnego atomu Pt. Kryształy są nieco higroskopijne i łatwo rozpuszczalne w wodzie. Wobec dużej skłonności platyny do tworzenia związków zespolonych roztwór nie zawiera ani cząsteczek PtCL, ani jonów Pt4″1′ i Cl, lecz jony kwasu czterochlorodwuhydroksoplatynowego: Ptci, -j- 2H2() = air- !- [Ptci4(on)2p .

Z kwasem solnym czterochlorek platyny tworzy kwas sześcio- chloroplatynowy (lub krócej chloroplatynowy), H2[PtCl<]. Jest to jeden z najważniejszych związków platyny. Otrzymuje się go zwykle przez rozpuszczenie rozdrobnionego metalu w wodzie królewskiej ],ul> w kwasie solnym, zawierającym wolny chlor. Z podparowanego żółtego roztworu wydzielają się czerwonobrunatne higroskopijne kryształy w kształcie słupów o składzie H2[PtCł(j] 6H20 łatwo rozpuszczalne w wodzie, alkoholu i eterze. Spośród soli tego kwasu, zwanych chloro- platynianami, na uwagę zasługują chloroplatyniany potasowy, K2[PtClc], i amonowy, (NH4)2[PtClfi]. Są one trudno rozpuszczalne i po dodaniu soli potasowej lub amonowej do roztworu kwasu chłoroplatynowego wypadają jako żółte krystaliczne osady, złożone z drobnych ośmiościanów układu regularnego. Reakcje te znajdują zastosowanie w chemii analitycznej do ilościowego oznaczania zarówno platyny, jak i potasu. Jeszcze trudniej rozpuszczają się w wodzie chloroplatyniany rubidowy i cezowy. Sól sodowa natomiast jest łatwo rozpuszczalna.

Leave a Reply